Пѣсни другихъ авторовъ, которыя исполнялъ Владиміръ Высоцкій.

СВаріантъ Владиміра Высоцкаго.иротка.

Слова Сергѣя Есенина.

Злая мачеха у Маши
Отняла ея нарядъ,
Ходитъ Маша безъ наряда,
И ребята не глядятъ.

Ходитъ Маша въ сарафанѣ,
Сарафанъ весь изъ заплатъ,
А на мачехиной дочкѣ
Серьги съ яхонтомъ горятъ.

Ты стояла у крылечка,
А кругомъ мела пурга...
Я бъ въ награду твои слезы
Заморозилъ въ жемчуга!

1914 г.

Главная страница.