Пѣсни другихъ авторовъ, которыя исполнялъ Владиміръ Высоцкій.

Примѣчаніе къ пѣснѣ «Сиротка».

При написаніи представленнаго текста использованъ варіантъ Владиміра Высоцкаго.

Главная страница.