About this publication.

Compilation, adaptation into the traditional Russian and redaction by Akbar Muhammad.

Translation into English by Stanley Altshuller, Vadim Astrakhan, Vadim Baranovsky, Thomas Beavitt, Yevgeny Bonver, de Cate and Navrozov, Vyacheslav Chetin, Vyacheslav Chistyakov, Eugeny Derbarmdiker, Julie Deshtor, Jack Doughty, Serge Elnitsky, Bill Everett, Eugenia Fuchs, Boris Gendelev, Svetlana Gulin, Vladimir Gurvich, Bruce and Kathryn Hamilton, Andrey Kneller, Eugeny Koshelev, Edward Leitman, Olga Mona, Akbar Muhammad, Stas and Mar­gar­et Porokhnya, Oleg Roderik, Sergey Roy, Pavlo Shostak, Dmitry Sivan, Eugeny Sarkisyants, Alex Sokolov, Yevgeny Sokolovsky, George Tokarev, Alex Tol­kach­ev, Mika Tubinshlak, Natalia Tverskova, Alec Vagapov, Tamara Vardomskaya, Daria Verzhbovsky, Eugenia Weinstein, Ilya Yakubovich, Dmitry Yefremov, Anna Zaigraeva, and anon­y­mous authors.

This publication is also available in a book format.

Main Page.