About this publication.

Compilation, redaction, foreword and commentaries by Akbar Muhammad.

English translation by Stanley Altshuller, Vadim Astrakhan, Tatiana Avash, Vadim Baranovsky, Thomas Beavitt, Dina Belyaeva, Yevgeny Bonver, de Cate and Nav­rozov, Vya­cheslav Chetin, Vyache­slav Chistyakov, Eugeny Derbarmdiker, Julie Deshtor, Jack Doughty, Arthur Durando and Irina Popova, Serge Elnitsky, Bill Ever­ett, Eugenia Fuchs, Boris Gendelev, Svetlana Gulin, Vladimir Gurvich, Bruce and Kathryn Hamilton, Andrey Kneller, Eugeny Koshelev, Edward Leit­man, Olga Mo­na, Akbar Mu­ham­mad, Stas and Mar­gar­et Po­rokh­nya, Oleg Roderik, Sergey Roy, Pavlo Shos­tak, Dmitry Sivan, Eugeny Sar­kis­yants, Alex Sokolov, Yevgeny So­ko­lov­sky, George Tokarev, Alex Tol­kach­ev, Mika Tubinshlak, Natalia Tverskova, Alec Vagapov, Tamara Var­dom­skaya, Daria Verzh­bov­sky, Eugenia Weinstein, Ilya Yaku­bo­vich, Dmitry Yef­re­mov, Anna Zaigraeva and anon­y­mous au­thors.

Russian translation by Tatiana Chernyshova, Roman Dubrovkin, Alexander Gribanov, Maria Karp, Elena Kisterova, Irina Komarova, Grigory Kruzh­kov, Mi­khail Loz­in­sky, Samuil Marshak, Akbar Muhammad, Anatoly Sendyk, Alla Sharapova, Valeria Sklyarova, Nonna Sle­pa­ko­va, Ser­gey Ste­pa­nov and anon­y­mous author.

In the commentaries, there are given poems and songs by Valery Belozerov, Joseph Dzhugashvili, Igor Girkin, Alexander Gorodnitsky, Sergey Greben­nikov, Rudyard Kipling, Igor Kokhanovsky, Raisa Kudasheva, Mikhail Lermontov, Akbar Muhammad, Bulat Okudzhava, Anton Prishelets, Leo Prozorovsky, Al­ex­an­der Pushkin, Sta­ni­slav Slut­sker, Robert Louis Stevenson, Eduard Us­pen­sky, Alexander Zharov and anonymous authors.

The publication is also available as an e-bookPaper size: U.S. Letter. and as an archiveRequires the DejaVu Serif font family..

Main Page.