About this publication.

Compilation, redaction, foreword and commentaries by Akbar Muhammad.

English translation by Stanley Altshuller, Vadim Astrakhan, Tatiana Avash, Vadim Baranovsky, Thomas Beavitt, Yevgeny Bonver, de Cate and Nav­rozov, Vya­cheslav Chetin, Vyache­slav Chistyakov, Eugeny Derbarmdiker, Julie Deshtor, Jack Doughty, Arthur Durando and Irina Popova, Serge Elnitsky, Bill Ever­ett, Eugenia Fuchs, Boris Gendelev, Svetlana Gulin, Vladimir Gurvich, Bruce and Kathryn Hamilton, Andrey Kneller, Eugeny Koshelev, Edward Leit­man, Olga Mo­na, Akbar Mu­ham­mad, Stas and Mar­gar­et Po­rokh­nya, Oleg Roderik, Sergey Roy, Pavlo Shos­tak, Dmitry Sivan, Eugeny Sarkisyants, Alex Sokolov, Yevgeny Sokolovsky, George Tokarev, Alex Tol­kach­ev, Mika Tubinshlak, Natalia Tverskova, Alec Vagapov, Tamara Var­dom­skaya, Daria Verzh­bov­sky, Eugenia Weinstein, Ilya Yakubovich, Dmitry Yef­re­mov, Anna Zaigraeva and anon­y­mous authors.

Russian translation by Roman Dubrovkin, Vyacheslav Ivanov, Maria Karp, Nonna Slepakova, Sergey Stepanov, Eugeny Vitkovsky and anonymous author.

In the commentaries, there are used poems and songs by Valery Belozerov, Joseph Dzhugashvili, Igor Girkin, Alexander Gorodnitsky, Sergey Grebennikov, Rudyard Kipling, Igor Kokhanovsky, Raisa Kudasheva, Mikhail Lermontov, Bulat Okudzhava, Alexander Pushkin, Stanislav Slutsker, Eduard Uspensky, Yury Vizbor, Al­ex­an­der Zharov and anonymous au­thors.

The publication is also available as an e-bookPaper size: U.S. Letter. and as an archiveRequires the DejaVu Serif font family..

Main Page.