Пѣсни другихъ авторовъ, которыя исполнялъ Владиміръ Высоцкій.

Примѣчаніе къ романсу «Въ дорогѣ».

При написаніи представленнаго текста использованъ варіантъ Владиміра Высоцкаго.

Главная страница.