Пѣсни другихъ авторовъ, которыя исполнялъ Владиміръ Высоцкій.

Примѣчаніе къ пѣснѣ «Письмо Сталину».

І о с и ф ъ А л е ш к о в с к і й также написалъ нѣсколькихъ сценаріевъ къ дѣтскимъ фильмамъ.

При написаніи представленнаго текста использованъ варіантъ Владиміра Высоцкаго.

Главная страница.