Владиміръ Высоцкій. Въ нѣкоторомъ царствѣ.

Примѣчаніе къ пѣснѣ «Лягушата».

Сія пѣсня повѣствуетъ о блокированіи Украинскими націоналистами желѣзнодорожнаго сообщенія съ Россіей въ началѣ Украинскихъ событій.

Представленный текстъ является варіантомъ «Пѣсни Лягушонка», исполненной въ музыкальной сказкѣ «Алиса въ Странѣ чудесъ».

Главная страница.