Ритмическая структура стиховъ и пѣсенъ Владиміра Высоцкаго.

Структура пѣсни «Парня спасемъ...»

А.
А.
б*.
В.
В.
б*.

4+2.
4+2.
9*+3.
4+2.
4+2.
9*+3.

1-4.
1-4.
1-4-7-10.
1-4.
1-4.
1-4-7-10.

Парня спасемъ, (*) (*)
Парня—въ дѣтдомъ (*) (*)
На (*) (*) (*) воспитаніе! (*) (*) (*)
Даромъ учить, (*) (*)
Даромъ поить, (*) (*)
Да(а)(а)(а)ромъ питаніе! (*) (*) (*)

А.
А.
б*.
А.
А.
б*.
А.
А.
б*.

4+2.
4+2.
9*+3.
4+2.
4+2.
9*+3.
4+2.
4+2.
9*+9.

1-4.
1-4.
1-4-7-10.
1-4.
1-4.
1-4-7-10.
1-4.
1-4.
1-4-7-10-13-16.

Жизнь—какъ вода, (*) (*)
Велъ я всегда (*) (*)
Жизнь (*) (*) (*) безшабашную. (*) (*) (*)
Все ерунда, (*) (*)
Кромѣ Суда (*) (*)
Са(а)(а)(а)маго страшнаго. (*) (*) (*)
Все ерунда, (*) (*)
Кромѣ Суда (*) (*)
Самаго (*) (*) (*) страшнаго. (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

А.
А.
б*.
В.
В.
б*.

4+2.
4+2.
9*+3.
4+2.
4+2.
9*+3.

1-4.
1-4.
1-4-7-10.
1-4.
1-4.
1-4-7-10.

Все вамъ дадутъ, (*) (*)
Все вамъ споютъ— (*) (*)
Будьте (*) (*) (*) прилежными! (*) (*) (*)
А за окладъ (*) (*)
Ласки даря́тъ (*) (*)
Са(а)(а)(а)мыя нѣжныя. (*) (*) (*)

А.
А.
б*.
А.
А.
б*.
А.
А.
б*.

4+2.
4+2.
9*+3.
4+2.
4+2.
9*+3.
4+2.
4+2.
9*.

1-4.
1-4.
1-4-7-10.
1-4.
1-4.
1-4-7-10.
1-4.
1-4.
1-4-7.

Велъ я всегда (*) (*)
Жизнь безъ труда— (*) (*)
Жизнь (*) (*) (*) безшабашную. (*) (*) (*)
Все ерунда, (*) (*)
Кромѣ Суда (*) (*)
Са(а)(а)(а)маго страшнаго. (*) (*) (*)
Все ерунда, (*) (*)
Кромѣ Суда (*) (*)
Самаго (*) (*) (*) страшнаго. (*) (*) (*)

Главная страница.