Ритмическая структура стиховъ и пѣсенъ Владиміра Высоцкаго.

Структура стихотворенія «Въ тайгу...»

А.
б.
б.
в.
А.
г.
г.
в.

2+3.
8+2.
8+2.
12+3.
2+3.
8+2.
8+2.
12+5.

2-4.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9-11-13-15.
2-4.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9-11-13-15-17.

Въ тайгу— (*) (*) (*)
На саняхъ, на развалюхахъ, (*) (*)
Въ соболяхъ или въ треухахъ— (*) (*)
И богатый, и солидный, и убогій (*) (*) (*)
Бѣгутъ— (*) (*) (*)
Въ неизвѣданныя чащи,— (*) (*)
Кто-то рѣже, кто-то чаще— (*) (*)
Въ волчьи логова, въ медвѣжія берлоги. (*) (*) (*) (*) (*)

А.
б.
б.
в.
А.
г.
г.
в.

2+3.
8+2.
8+2.
12+5.
2+3.
8+2.
8+2.
14*.

2-4.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9-11-13-15-17.
2-4.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9.
1-3-5-7-9-11-13.

Стоятъ, (*) (*) (*)
Какъ усталые боксеры, (*) (*)
Вѣковые гренадеры (*) (*)
Въ два обхвата, въ три обхвата и поболѣ. (*) (*) (*) (*) (*)
И я (*) (*) (*)
Воздухъ ѣмъ—жую, глотаю— (*) (*)
Да я только здѣсь бываю (*) (*)
За рѣшеткой изъ деревьевъ— (*) (*) но на волѣ!

Главная страница.